ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на Црква Св. Богородица Болничка – Охрид

Црквата била изградена во периодот од 1365-67-та г. од страна на Јаков, игумен на во црквата Св. Пантелејмон, Климентовиот манастир на Плаошник. Првобитната црквата била еднокорабна, градена од каман, тула и малтер, триесетина  години подоцна била дограден трен од западната ѕидан од кршен камен и малтер, а во XIX век доградена е и тремот од јужната страна.

Виртуелна прошетка на Археолошкиот локалитет Вардарски рид

Археолошкиот локалитет Вардарски рид преставува повеќеслојна населба од неолитот, доцното бронзено време, железното време и античкиот период. Се претпоставува дека оваа античка населба е античкиот град Гортинија.

Виртуелна прошетка на црквата Св. Јован Богослов Канео, Охрид

Црквата посветена на Свети Јован Богослов Канео, една од најпознатите цркви во Охрид и Македонија, се наоѓа на зарамнето плато на карпестиот рид над плажата Канео на крајот од стариот дел на градот.

Иако не е сочуван ниту еден податок со што би можело да се утврди времето на градбата и фрескоживописот, но врз основа на архитектонските и иконогравските одлики црквата може да се датира кон крајот на XIII век…

Виртуелна прошетка на Ротондата, с. Коњух, општина Кратово

Ротондата е една од ретките ротонди во Југоисточна Европа. Припаѓа на објектите со централно решение и купола. Изграден е во правоаголник, во кој била испишана кружната основа на централниот дел, над која се издигала купола.

Виртуелна прошетка на црквата Св. Архангели Михаил и Гаврил, с. Кучевиште, општина Чичер Сандево

Според преданијата црквата била подигната во времето на Крале Марко, но најверојатно црквата била изградена во втората половина на XIV век во периодот помеѓу Маричката (1371) и Косовската битка (1389).

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитетот Цареви Кули, Струмица

Царевите кули се наоѓаат на доминантна положба јужно од градот Струмица, на просечна надморска височина од околу 450 м. и претставуваат нем сведок на епохите кои ги одбележиле историските случувања на овие простори. Тврдината има издолжена овална основа и се протега 210 м во насока исток-запад и околу 80 м во насока север-југ.

Виртуелна прошетка на црквата св. Илија, с. Грнчари, општина Преспа

Црквата посветена на старозаветниот пророк св. Илија претставува мала еднокорабна градба. Постарата црква е градена од камен, а при обновата на црквата користени се обработени камења и тули.

Виртуелната прошетка на Античкиот театар во Охрид

Античкиот театар во Охрид бил изграден кон крајот на III или почетокот на II век п.н.е. во периодот на доцниот хеленизам и бил наменет за прикажување на драмски, музички и поетски претстави на љубителите на театарската уметност.

Виртуелна прошетка на црквата Св. Никола, с. Псача

На 3 километри од магистралниот пат што води од Куманово до Крива Паланка, високо во селото Псача, Општина Ранковце, по асфалтиран пат кој води до живописната дабова и багремова шума сместена е црквата посветена на Свети Никола чудотворец.

Историските податоци се оскудни, но се смета дека е изградена во 1354 година. Како нејзини ктитори се спомнуваат севастократот Влатко и неговиот татко, кнезот Пасхач. Во една повелба од 25 март 1358 година се спомнува приложувањето на црквата кон манастирот Хиландар од страна на властелинот Влатко.

Виртуелната прошетка на археолошкиот локалитет Маркови Кули, Прилеп

Марковите кули се наоѓаат на северната периферија на градот Прилеп. Во 2006 година Марковите кули се прогласени за споменик на природата.

Најстарите траги од користењето на овој простор се поврзуваат со времето на доцниот енеолит, кога на горните делови од ридот Маркови Кули егзистирала помала неутврдена населба, а на северните падини од возвишението Чардак се откриени остатоци од станбен објект лоциран во внатрешноста на една помала пештера.