ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на црквата Св. Гаврил Лесновски, с. Лесново, општина Пробиштип

Светителскиот култ на пустиножителот Гаврил придонел Лесновскиот манастир да зајакне и да прерасне во голем духовен и книжевен центар. Лесновскиот скрипториум, за кој се препоставува дека со дејност започнал во втората половина од XI век, одиграл значајна улога во формирањето на македонската средновековна книжевност. Во XIII век форимирана е калиграфска школа која со засилена продукција во XIV век поттикнала обновување на манастирот. Четириесетина ракописи кои до средината на XIX век се наоѓаче во манстирската библиотека, денес се чуваат во библиотеките на Софија, Белград, Загреб, Москва и Санкт Петербург.

Дека денешната црква е подигната кон крајот на 1340 година по заложба на Јован Оливер, неговата жена Ана Марија и синот Крајко, кои владееле со Злетовската област за време на кралот Стефан Душан сведочи ктиторскиот натпис од надвратникот од западниот влез во наосот. Со анализа на ктиторската престава се претпоставува дека сликарството е завршено по добивањето на деспостка титула на Јован Оливер во 1346/47 година.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука