ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на црквата Св. Јован Богослов Канео, Охрид

Иако не е сочуван ниту еден податок со што би можело да се утврди времето на градбата и фрескоживописот, но врз основа на архитектноските и иконогравските одлики црквата може да се датира кон крајот на XIII век.

Црквата е во форма на правоаголик со впишан крст, тространа апсида и октагонална купола. Градена е од кршен камен во долниот дел, а во горниот дел со комбинација од бигор и тула со што е постигната висока керамопластична декорација на фасадата. 

Со оглед на тоа што црквата во подолг период за време на Османлоскиот период била напуштена, придонело за уништување на фрескоживописот, кој иако е фрагментарно сочуван од иконографска гледна точка иако има посебно нагласена модификација на комненските елементи воглавно ги следи Комненските традиции и дава значајни податоци за средновековното сликарство во Македонија.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука