ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

За нас

Здружение на граѓани Концепт за култура Скопје е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓани заради остврарување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејноост и активности за потткинување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и еконмскиот развој на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.

Основни цели и задачи на Здружението се:
– Да ја промовира македонската култура и творештво во рамките на програмите на УНЕСКО и други меѓународни асоцијации од областа на културата и творештвото;
– Да работи на подигање на свеста за загрозеноста на културните добра;
– Да обезбеди соодветни форми на заштита и презентација на културните добра;
Да обезбеду усовршување на својот стручен кадар кој ефективно ќе влијае на реализација на целите на Здружението;
– Остварување на висок степен на заштита и промоција на трајни вредности од традиционалната и современата култура во и надвор од Република Македонија;
– Промоција, развој и унапредување во областа на визуелните и апликативните уметности и креативен дизајн;
– Издавања на материјали поврзани со унапредување, едукација, промоција и заштита на културата и уметноста во и надвор од Република Македонија;
– Промоција и поврзување на културата, културносто наследство и творештво во развојот на туризмот во Република Македонија.

Своите цели и задачи здружението ги остварува преку утврдена Програма за работа, односно преку следниве активности:
– Организирање на конкретни програмски активности;
– Спреведување на заеднички проекти;
– Организирање на конференции, семинари, обуки и друг вид на активности;
– Поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите на Здружението;
– Медијација;
– Соработка со домашни и странски организации и здруженија со слични или исти дејности.