ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет Градиште, село Град, општина Делчево

Археолшкиот локалитет Градиште се наоѓа над селото Град на неговата западна страна. Најстарите остатоци потекунуваат од бакарното време (3.500 гпне), потоа од бронзеното време, хеленистичкиот и римскиот период, доцната антика и средниот век.

За археолошкиот локалитет Градиште се претпостава дека станува збор за античкиот град Армонија.

На локалитетот Градиште пронајдени се повеќе крстови од X-XII век, а најдоцнежниот потекнува од XVIII век.

Од турскиот попис од 1570 година е напишано дека станува збор за голема и организирана населба.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука