ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет Исар, Штип

Тврдината Исар, средновековната населба и утврдениот средновековен град Штип, се наоѓа на доминантно возвишение помеѓу реките Брегалница и Отиња.

Средновековниот град Штип, како и другите градови тврдини се состоел од утврден дел – внатрешен град (фрурион) и надворешен (амборија).

Највисоките делови од возвишението на Исарот се опколени со зидни платна, кои ја следат конфигурацијата на теренот. Најутврдениот и најбезбедениот дел од тврдината се наоѓа на акрополниот дел.

Остатоците од бедемите најверојатно датираат од времето на македонската (Самоиловата) држава (969-1014) кога интензивно се утврдуват градовите и тврдините. Во тој период била изградена или, најверојатно, била доградена Штипската тврдината. Дека во времето на Самоил и неговите наследници Штип веќе израснал во голема градска населба зборуваат податоците и на Јован Скилица, кој го споменува градот во 1018 година, кога Василиј II бил пречекан од жителите на Штип (Стипеон) со молитви и химни.

На тврдината на Исарот се регистрирани доградби, фрагменти од керамички садови и делови од тегули – покривни керамиди карактеристични за доцната антика, кои укажуваат дека на овој, поширок простор, постоел и постар доцноантички рефугиум.

Под османлиска власт, поедини нејзини делови повторно се обновени. На влезната партија од тврдината, која најмногу страдала, при нејзината обнова е вградена мермерна плоча со арапско писмо. Во средината на XVII век турскиот патеписец Евлија Челебија ќе запише:
„ Штип е кадилак со тврдина на ридот што ја чува стража”. Во градот имало: џамии, амами, голем караван-сарај и мала река.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *