ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на Ротондата, с. Коњух, општина Кратово

Ротондата била откриена од локалните жители во 1918 година. Првите археолошки истражувања биел извршени во 1937 година,од страна на белградскиот археолог Светозар Радојчиќ.

Ротондата е една од ретките ротонди во Југоисточна Европа. Припаѓа на објектите со централно решение и купола. Изграден е во правоаголник, во кој била испишана кружната основа на централниот дел, над која се издигала купола. Должината на храмот е 23 m, а ширината од 7,50 до 14 m. Во црквата се влегувало од западната страна, а од источната страна имала апсида, полукружна одвнатре и правоаголна однадвор. Помеѓу централната преграда и олтарниот простор постоела олтарна преграда со шест орнаментирани столбови. Пред олтарниот дел стоел амвон од зелен песочник. Подот во презвитериумот е богато украсен со мермерни плочи со зеленикава боја во техниката opus sectile.

На еден од пронајдените столбови стои натписот „ΔOMATRIRS“, што се толкува како „DOMUS MARTIRIS“, „маченичка куќа“, а се претпоставува дека црквата била посветена на маченик.

Ротондата е датирана во времето на Јустинијан (527 – 565) или после него, но може да се датира и до крајот на IV век.

Во 1955 година на нејзиниот северозападен дел е изградена црквата „Свети Јован Крстител“.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука