ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет Стибера, с. Чепигово, општина Прилеп

Археолошкиот локалитет Бедем или античка Стибера се наоѓа 0,2 км јужно од село Чепигово.

Стибера била политички, економски и културен центар во областа Дериоп. Тој израснал во значајна градска населба со свои тела на управување и општествени јавни институции, Ефебија и Гимназион кои го креирале вкупниот економски, културен и политички живот на областа Дериоп и пошироко.

Својот процут градот го доживеал во римскиот период особено во I-II век од н.е. за време на династиите Антонини и Севери.

Животот во Стибера згаснал во втората половина на III век од н.е. одеднаш и насилно. Времето се совпаѓа со ограбувачките походи на Готите и Херулите кои во два наврати пустошеле во овие краишта (267/68 и 268/69 г. од н.е.). Во крајот на III и почетокот на IV век врз урнатините на градот се изградени скромни грдби, кои освен остатоци од огништа не се зачувани други градежни елемнти.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука