ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на Црква Св. Богородица Болничка – Охрид

Црквата Св. Богородица Болничка се наоѓа во непосредна близина на т.н. Долна порта во средновековното утврдување на градот Охрид.

Црквата била изградена во периодот од 1365-67-та г. од страна на Јаков, игумен во црквата Св. Пантелејмон, Климентовиот манастир на Плаошник. Црквата била еднокорабна, градена од камен, тула и малтер, триесетина  години подоцна бил дограден трен од западната страна ѕидан од кршен камен и малтер, а во XIX век дограден е и тремот од јужната страна.

Најстариот зачуван фрескоживопис потекнува од XIV век од кој се зачувани композициите Поклонување на жртвата, Вознесението и Благовестие, преставите на Св. Василие Велики и Св. Јован Златоуст во апсидалниот дел, преставите на Димитрија, Ѓорѓи и Нестор и северниот ѕид и преставата на Дејзисот до самиот иконостас. Фрескоживописот е пресликан во 1834 година, но овој живопис е одстранет при конзерваторските работи во 1959/60 година, а сега е поставен во тремот на црквата.

Ореовиот иконостас со престави на стилизирани растенија, плодови и птици потекнува од 1833 година, а изработен е од страна на Никола Дарковски Караџовиќ.

Во 1864 година за црквата неколку икони насликува и Димитар Крстев Дичов, познат како Дичо Зограф.

Според легендите црквата Св. Богорица и црквата Св. Никола, го дибиле епитетот Болнички, бидејќи во средниот век се користеле како карантин за време на епидемии. Додека во Св. Никола биле сместени заболените мажи, во Св. Богородица биле сместени жени. Исто така при една крштевка починало новороденчето, при една венчавка невестата, а со декрет од 1694 година пронајден во охридскиот завод и музеј се забранува на секој архиереј кој ќе дојде во Охрид да врши каква и да било служба во црквите Св. Богородица Болничка и во соседната Св. Никола Болнички.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука