ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелна прошетка на Археолошкиот локалитет Вардарски рид

Археолошкиот локалитет Вардарски рид преставува повеќеслојна населба од неолитот, доцното бронезно време, железното време и античкиот период. Се претпоставува дека оваа античка населба е античкиот град Гортинија. Античката населба која започнала да се развива уште во железното време за во Архајскиот период да стане економски моќна и значајна населба во поширокиот регион во долното течение на реката Вардар.

Иако населбата настрадала во природна катастрафа во почетокот на V впне. на крајот на V век од ст.е., била подигната нова населба на истиот простор, со нов концепт на градби и нова организација на градот. Овој начин на урбанизација продолжил и во IV век од ст.е., а тоа е евидентно преку откривањето на архитектонските комплекси на градби, работилници и продавници. Во III век од ст.е. гледаме една нова населба, со нов концепт на живеење, различен од претходните слоеви.

Градот просперирал и во класичниот и во хеленистичкиот период, што било резултат на стабилизацијата на животот во времето на владеењето на Филип II и Александар III и нивните наследници на тронот. Развитокот на градскиот живот, трговијата, богатството на кралството и подоцна богатството на империјата, овозможиле градот да живее според стандардите на другите македонски градови во овој период.

Животот престанал на локалитетот во I век од ст.е. како резултат на римските освојувања, значително подоцна отколку во другите градови во регионот, но крајот бил дефинитивен.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука