ул. Мирослав Крлежа бр. 51-2/4 1000 Скопје Република Македонија contact@kks.org.mk +389 (0)70 268 608

Виртуелната прошетка на црквата Св. Богородица Елеуса

За црквата посветена на Св. Богородица Елеуса (Милостива), нејзината историја, имотно-правните односи, феудалниот статус и богатството на манастирската ризница, дознаваме од податоци зачувани во светогорскиот манастир Ивирон, чиј метох Богородичината црква во Велјуса станала во XIII век.

Од камените надвратници кои биле поставени на над двата влеза на црквата прецизно се утврдува дека градбата била завршена во 1080 година под будното око на духовникот Мануил, предходно епископ во Тивериопол, кој во своите монашки денови ја изградил Богородичната црква, чија гробница се наоѓа во нартексот на црквата.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука

Виртуелната прошетка на Самоиловата тврдина во Варош, Охрид

Во најстарите извори кај Полибиј, во кои за прв пат се споменува античкото име на Охридското Езеро, се укажува на фактот дека при првата воена акција на овие простори, македонскиот крал Филип II наредил да се изгради утврдување на ридот над езерото, додека најстариот историски податок за градот Лихнид (античкото име на Охрид) и самата тврдина потекнува од античкиот историчар Ливиј, од 209 година п.н.е., каде се говори дека тврдината веќе била изградена и функционирала во сите пресудни моменти од историјата на градот.

Остатоците од најстарата тврдина се потврдени со археолошките ископувања при што се констатирани камени блокови, наредени од внатрешната и надворешната страна покрај северниот бедем на денешната цитадела, во правец југоисток-северозапад, додена најголемиот дел од ѕидовите на цитаделата и подградието, заедно со зачуваните кули, датираат од времето на царот Самоил, од 976 до 1014, а потоа и на неговите наследници до 1018 година, кога Охрид бил престолнина на првата држава на македонските словени, заради што денес тврдината е позната како “Самоилова крепост”, која била урната при повторното потпаѓање под византиска власт, ос страна на императорот Василиј II. Подоцна, веројатно византискиот цар Алексиј I Комнен повторно ја обновил, а и во втората половина на XIV век, во времето на владеењето на големиот жупан Андреа Гропа со охридскиот крај, помеѓу 1371 и 1385 година, цитаделата била повторно обновена. Височината на бедемите е различна, од 3 до 16 метри, во зависност од конфигурацијата и пристапноста на теренот.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука

Виртуелната прошетка на Манастирот Рождество на Пресвета Богородица – Поречки Манастир

Според преданијата манастирот го подигнал српскиот крал Милутин во 1284 година, бил запален од страна на османлиите, најверојатно во 1689 година, а повторно бил изграден во средината на XIX век, односно во 1846 година. При конзерваторски работи утврдено е дека има две сликарски фази, понова од XIX век и постара која е датирана од XI до XII век. Во последните години комплетно се доградени манастирските конаци….

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука

Виртуелна прошетка на Скопската тврдина Кале

Скопската тврдина Кале се наоѓа на левиот брег на реката Вардар од каде доминира над центарот на Скопје. Со археолошките истражувања на тврдината утврдени се населби од раниот енеолит, раното и средното бронзено време, преоднит период од бронзениот во железниот период, средниот век и отоманскиот период, односно со прекини се живеело од V милениум пред нашата ера до денес.


Најголемиот дел од Калето повторно е оштетено од земјотресот во 1963 години, по што делумно е обновено, а повторно се реконструирани делови од бедемот во 2008-2010 година.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалиетет Скупи

Археолошките наоди укажуваат на континуиран живот на просторот на идниот град Скупи и непосредната околина во бронзеното и железното време – од 12 до 6 век п.н.е. Според историските извори, Дарданците продираат и го населуваат регионот на Скопската Котлина кон крајот на 3 век п.н.е.

Колонијата Скупи (Colonia Flavia Scupinorum) е основана со населување ветерани (воиници во пензија) од легиите: Седма Клавдиева (VII Claudia), Петта Македонска (V Macedonica), Петта Алауда (V Alaudae) и Четврта македонска (IV Macedonica) , на кои им било доделено земјиште како награда (дедукција) на просторот на пошироката градска територија која се поклопува со територијата на Скопската Котлина…

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука

Виртуелна прошетка на античкиот град Таор

Античкиот Таорисум се наоѓа на источната периферија на денешното село Таор. Античкиот Таорисиум е родното место на Византијскиот имепратор Јустинијан I и Теодахад крал на Остроготите. Градот бил населен во IV век, бил уништен во земјотресот од 518 година, но бил обновен од страна на Јустинијан. Животот во градот се претпоставува дека замрел во VII век.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука

Изложба на фотографии од културно историските споменици во Општина Македонски Брод во Центарот на културата во Кичево

На 18ти Февруари 2022 година во ликовната галерија на Центарот на културата во Кичево во 18:30 часот ќе биде отворена изложбата на фотографии од проектот “Културно историски споменици во општина Македонски Брод” изработен во 2020 година со финансиска поддршка од Министерството за култура.

На изложбата ќе бидат изложени 47 фотографи преку кои ќе бидат преставени дел од недвижното културно и историско населедство односно цркви, манастери, археолошки локалитети, споменици и спомен обележја, на територија на Македонски Брод.

Изложени фотографиите од проектот “Културно историски споменици во општина Македонски Брод”

Од 13ти Јануари 2022 година во просториите на Домот на културата во Македонски Брод се изложени фотографиите од проектот “Културно историски споменици во општина Македонски Брод” изработени во 2020 година со финансиска поддршка од Министерството за култура.

На изложените 47 фотографи се преставени дел културно историските споменици односно цркви, манастери, археолошки локалитети, споменици и спомен обележја, на територија на Македонски Брод.

Изложбата ќе биде поставена до 20ти јануари 2022 година.

Виртуелна прошетка на Црквата Св. Ѓорѓи, с. Радање, Општина Карбинци

Средновековна селска црква која се наоѓа во атарот на штипското село Радање претставува една од најстарите цркви во Македонија, а најстарата црква во штипскиот регион и која во целост е сочувана. Црквата се наоѓа 15 километри североисточно од Штип до античкиот град Баргала.

За изградбата на црквата недостигаат литературни и историски извори, но во повелбата на царот Василиј II од 1019 година се спомнува средновековната населба Козјак, како енориски центар во рамките на Мороздвишката епископија. Постојат различни теории и претпоставки за времето на нејзиното настанување. Одредени мислења го посочуваат периодот од XI – XII век, а дел од научниците ја датираат во периодот од IX – X век, односно во времето на покрстувањето на Словените по долината на Брегалница.

Околу црквата се простира голема средновековна некропола. Забележано е дека тука се вршело погребување од VII, па сè до првите децении на XX век.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука

Виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет Виничко Кале, општина Виница

Археолошкиот локалитет Кале се наоѓа југозападно од Виница на еден висок рид покрај Градешка река. Локалитетот кој зафаќа површина од околу 2,5 хектари е обѕидан со цврст бедем кој ја следи природната конфигурација на теренот.

Виничкото Кале било населено во младото камено време, енеолитот, железното време, а најстарите остатоци од зачуваните градби на Виничкото кале  се од раноантичкиот период. Својот најголем развој населбата го дожиевала за време на римскиот период, а животото во населбата продолжил и во средниот век.  

На Виничкото Кале во 1985 година се пронајдени теракотните икони кои преставуваат најкарактеристични и уникатни наоди за македонската археологија. Иконите се изработени од калапена печена глина со димензии од приближно 30 х 30 сантиметри. На релјефните икони се преставени сцени од Стариот и Новиот Завет.

За да ја погледнете виртуелната прошетка на цел екран притиснете тука